Klubi põhikiri

Mittetulundusühingu Rakvere Võrkpalliklubi põhikiri

Mittetulundusühing Rakvere Võrkpalliklubi on asutatud Sõmerul, 3. detsembril 2012.a.

I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Rakvere Võrkpalliklubi (edaspidi Klubi) on vaba algatuse alusel vabatahtliku ühendusena asutatud ja mittetulundusühinguna tegutsev klubi, mille põhitegevus on suunatud sportlike eluviiside propageerimisele, võrkpalli ja rannavõrkpalli harrastamise
võimaluste igakülgsele arendamisele ja oma liikmete vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.
1.2. Klubi juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, spordiseadusest ja teistest Eesti vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja Euroopa spordihartast, Eesti Spordi Hartast ning nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest.
1.3. Klubil on oma sümboolika ja tal on selle valdamise, kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
1.4. Klubi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.5. Klubi asukoht on Rakvere linn, Laada 20, ning tema tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.

II KLUBI EESMÄRK JA TEGEVUS
2.1 Klubi tegevuse eesmärgiks on sportlike eluviiside propageerimine, võrkpalli ja rannavõrkpalli harrastamise võimaluste igakülgne arendamine
ja oma liikmete vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomine.
2.2 Klubi võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks, s.h:
2.2.1 viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi;
2.2.2 võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi;
2.2.3 teostab tehinguid Klubi kasutuses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga;
2.2.4 sõlmib sponsor-ning reklaamilepinguid;
2.2.5 arendab aktiivset seltskondlikku tegevust, organiseerib võistlusi, seminare, koolitusi, osavõtte võistlustest ja teisi üritusi;
2.2.6 korraldab treeningtööd;
2.2.7 palkab treenerid-juhendajad;
2.2.8 maksab võimalusel klubi liikmetele ja sportlastele stipendiume;
2.2.9 autasustab sportlasi ja teisi oma Klubi liikmeid ning toetajaid.
2.2.10 arendab koostööd teiste samalaadsete klubide, seltside ja erialaliitudega, teiste organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, firmadega ja üksikisikutega spordi edendamiseks ning traditsioonide säilimiseks;
2.2.11 ehitab ja hooldab spordirajatisi;
2.2.12 toodab ja remondib spordivahendeid ja varustust;
2.2.13 tegeleb kaubandus- ja vahendustegevuse ning kirjastamisega;
2.2.14 organiseerib kohtunikukategooriate omistamist

III KLUBI LIIKMEKS VATUVÕTMISE NING KLUBIST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD
3.1 Klubi liikmeteks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa Klubi eesmärgi saavutamisele.
3.2 Klubi liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes nõustub Klubi eesmärkidega, on nõus täitma Klubi põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning tasub regulaarselt liikmemaksu.
3.3 Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis avaldus, mille kohta teeb juhatus otsuse liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Liikmelisus jõustub juhatuse otsuse tegemise päevast välja arvatud juhul, kui juhatuse otsuses pole märgitud teisiti.
3.4. Juhatus teeb avalduse esitanud isikule teatavaks otsuse tema Klubi liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta.
3.5. Klubi liikmeks saada soovija tasub Klubi arveldusarvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.
3.6. Liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja kinnitab Klubi liikmete
üldkoosolek. Juhatusel on õigus erandkorras võtta vastu ka majandusaasta liikmemaksust vabastamise otsuseid või vastavat maksu vähendada.
3.7 Kõik Klubi liikmed võivad Klubist välja astuda peale vastastikuste kohustuste
täitmist kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil esitatud avalduse alusel. Liige võib Klubist välja astuda pärast ühekuulise etteteatamisaja möödumist või vastavalt Klubiga sõlmitud lepingule või kokkuleppele. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeks jäämine ei ole õiglase hinnangu alusel võimalik. Nimetatud hinnangu annab ja
liikmestaatuse ennetähtaegse lõpetamise otsuse teeb juhatus.
3.8 Klubi juhatus võib Klubist välja arvata liikme juhul, kui ta ei täida Klubi põhikirja Sätteid, on kahjustanud oluliselt Klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata Klubi valitud organite ning juhtide poolt pädevuse piires kehtestatud korraldusi või on jätnud tähtajaliselt tasumata Klubi liikmemaksu.
3.9 Klubist välja arvatud liikmele teatatakse tema Klubist väljaarvamise otsusest ja selle põhjustest kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis ühe kuu jooksul arvates väljaarvamise otsuse tegemisest. Klubist välja arvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.
3.10 Klubi liikmelisuse lõppemisel liikmemaksu ei tagastata. Kui Klubi liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Klubi liikmetel on õigus:
– võtta osa kõigist Klubi korraldatavatest üritustest arvestades juhatuse poolt seatud piiranguid;
– kasutada Klubi poolt loodud sportimisvõimalusi vastavalt Klubis kehtestatud korrale;
– võtta osa sõna- ja hääleõigusega Klubi liikmete üldkoosolekust;
– esindada Klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
– kasutada vastavalt kehtestatud korrale Klubi sümboolikat ja eeliskorras Klubi vara;
– saada teavet Klubi tegevuse kohta;
– astuda Klubist välja, esitades juhatusele sellekohase avalduse;
– olla valitud Klubi juhtorganitesse;
– kasutada teisi mittetulundusühingute seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.
4.2. Klubi liikmetel on kohustus:
– tunnustada Klubi eesmärke ning järgida Klubi tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
– osaleda korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
– tasuda õigeaegselt Klubi liikmemaks;
– kasutada heaperemehelikult ning säästlikult Klubi vara;
– hoida ja kaitsta Klubi head nime, seista Klubi eesmärkide ja põhimõtete eest;
– olla sportlikku ellusuhtumisega, harrastada sportlikke eluviise;
– teatada Klubi juhatusele Klubi liikmete arvestuse pidamiseks esimesel võimalusel oma elukoha või muude isikuandmete muutumisest.

V KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELVALVE ÜLDKOOSOLEK
5.1. Klubi kõrgemaks organiks on Klubi liikmete üldkoosolek. Igal Klubi liikmel on üks hääl.
5.2.Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Juhatus on kohustatud kokku kutsuma üldkoosoleku ka siis, kui seda nõuavad Klubi huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10, kuid mitte vähem kui viie Klubi liikmete poolt.
5.3 Kui juhatus ei kutsu üldoosolekut kokku p 5.2 toodud liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad liikmete üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
5.4 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse kalendripäeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.
5.5 Üldoosolek võtab vastu otsuseid Klubi juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse pädevusse.
5.6.Üldoosoleku pädevusse kuulub:
– põhikirja muutmine;
– Klubi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
– Klubi liikmemaksu suuruse kehtestamine, võttes arvesse käesolevas põhikirja punktis 3.6 sätestatud erisusi;
– majandusaasta aruande kinnitamine;
– juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
– juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine;
– muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
5.7 Üldkoosolekut juhatab keegi juhatuse liikmetest või Klubi liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll,
millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
5.8 Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtavad osa vähemalt pooled liikmetest.
5.9 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on koosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
5.10 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on määravaks vanima kohal oleva liikme hääl.
Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Klubi liikmed.
5.11 Igal Klubi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada kui Klubi otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
5.12 Üldkoosoleku poolt Klubi liikme teistest liikmetest erineva õiguse lõpetamiseks või
muutmiseks, samuti talle teistest liikmetest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.
5.13 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles
osaleb või on esindatud vähemalt 2/3 Klubi liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletavad vähemalt 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest.
5.14 Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salajasena.

JUHATUS
5.15 Klubi igapäevast tegevust juhib ja Klubi esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kolm, kuid mitte rohkem kui seitse liiget. Juhatus on Klubi kõrgemaks organiks Klubi üldkoosoleku vahelisel ajal. Juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek.
5.16 Juhatuse valib Klubi üldkoosolek. Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte arv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole Klubi üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Hääletada ei või isik, kes on juhatuse liikme kandidaadina üles seatud.
5. 17 Juhatuse liikmed võivad esindada Klubi kõigis õigustoimingutes eraldi. Juhatus valib enda liikmete hulgast juhatuse esimehe, kes (esinduskohustuste täitmisel) on ühtlasi ka Klubi president.
5.18 Juhatuse liikmetel on õigus ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamisele.
5.19 Juhatus peab andma Klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja korraldama Klubi liikmete arvestuse.
5.20 Juhatuse pädevusse kuulub:
– Klubi igapäevategevuse korraldamine;
– Klubi liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaastumise ja -arvamise, samuti soodustustest ilmajätmise ja liikmelisuse ajutise peatamiseküsimuste otsustamine;
– Klubi liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
– Klubi tegevuskava ja eelarve koostamine;
– Klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
– liitudesse astumine ja sealt lahkumise otsustamine;
– Klubi komisjonide ja institutsioonide koosseisude nimeline kinnitamine;
– välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
– sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
– Klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete, koondvõistkondade ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi
puudutavate üldküsimuste lahendamine;
– kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade väljastamine;
– majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
– Klubi vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele;
– Muude küsimuste lahendamine, mis ei ole antud üldkoosoleku ainupädevuses.
5.21 Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, aga mitte harvemini kui üks kord kahe kuu jooksul.
5.22 Juhatuse koosoleku toimumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil hiljemalt üks nädal enne selle toimumist. Kiireloomuliste küsimuste arutamiseks on lubatud ka lühem etteteatamisaeg tingimusel, et juhatuse kõik liikmed on sellega nõus.
5.23 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
5.24 Juhatuse otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.
5.25 Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
5.26 Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekust osavõtjad.
5.27 Järelvalvet juhatuse üle teostab üldkoosolek, kes moodustab oma otsusega revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjon viib läbi Klubi majandusaasta tegevuse revideerimise, koostab revisjoni kohta aruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks. Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 revisjonikomisjoni liikmetest. Revisjonikomisjoni koosolekud protokollitakse.

VI KLUBI VAHENDID JA VARA
6.1 Klubil on õigus arendada põhikirjaliste eesmärkide realiseerimiseks majanduslikku tegevust.
6.2 Klubi varaks on igasugune vara, mis on vajalik Klubi eesmärkide realiseerimiseks ja tegevusaladel tegutsemiseks.
6.3 Klubi vahendid ja vara moodustuvad:
– Klubi liikmemaksudest;
– füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
– toetustest riigilt ja kohalikult omavalitsustelt;
– Klubi korraldavatest tuluüritustelt, sponsor-ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest;
– tehingutest kinnis-ja vallasvaraga laekuvast tulust;
– intressituludest ja muudest laekumistest;
– muust majandustegevusest, mis on kohane Klubi põhikirjaliste eesmärkide
taotlemisel.

VII KLUBI TEGEVUSE LÕPETAMINE
7. Klubi tegevuse lõpetamisel viiakse läbi likvideerimismenetlus. Klubi tegevuse lõpetamise otsuse teinud üldkoosolek määrab samal koosolekul õigustatud isikud likvideerimismenetluses peale nõuete rahuldamist järelejäänud vara jagamiseks.
Sõmerul, 3.detsembril 2012

Sponsorid www.liliina.ee SMK Katariina KelderBMF R?gavere Mois Agurtr?kk Tallinna ?likool http://www.revalsport.ee/ http://www.if.ee Rakvere Loomekliinik http://www.hagar.ee/ Oma Prsas
MTÜ Rakvere Võrkpalliklubi
www.vkrakvere.ee
info@vkrakvere.ee
Tel. +372 5117900
Laada 20, Rakvere linn,
Lääne-Viru maakond, 44310