Rakvere Võrkpalliklubi arengukava 2013-2017

Mittetulundusühingu RAKVERE VÕRKPALLIKLUBI arengukava

aastateks 2013-2017

I Sissejuhatus

MTÜ Rakvere Võrkpalliklubi (edaspidi RVK) on asutatud 3.detsembril 2012.aastal. RVK liikmeteks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud

Arengukava on koostatud neljaks aastaks, kusjuures peale iga lõppenud aastat vaadatakse arengukava üle ning vastavalt vajadusele viiakse sisse muudatused.

RVK arengukava koostamist ja elluviimist juhib ning koordineerib juhatus, arvestades liikmete üldkoosolekul tehtud ettepanekuid.

RVK andmed:

Nimi: MTÜ Rakvere Võrkpalliklubi

Aadress: Laada tn 20, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, 44310

Registrikood: 80351328

E-post: info@vkrakvere.ee

Telefon: +3725117900

II Taustinformatsioon

RVK on vaba algatuse alusel vabatahtliku ühendusena asutatud ja mittetulundusühinguna tegutsev klubi, mille eesmärgiks on sportlike eluviiside propageerimine ja inimeste vaba aja sisustamine ning neile sportliku eneseteostuse võimaldamine. RVK tegevus on suunatud võrkpalliga tegelevate laste-, noor-, võistlus- ja harrastussportlaste toetamisele.

RVK teeb tihedat koostööd teiste üleriigiliste ja maakondlike spordiühendustega.

III Missioon

Olla võrkpalli kui spordiala edendaja ja toetaja ning seeläbi tervislike eluviiside propageerija Lääne-Virumaal. Võrkpalli tasakaalustatud arendamine toimub läbi erinevate võrkpalli harrastajate sihtgruppide kaasamise ning spordiala pideva propageerimise.

Sihtgrupiks on laste-, noorte-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelevad võrkpallurid ehk kõik võrkpalli mängimisest huvitatud inimesed erinevas vanuses ja erineval mänguoskuste tasemel.

IV Visioon

Lääne-Virumaa võrkpalli harrastajad on aktiivsed positiivse ellusuhtumisega ning tervislike eluviisidega inimesed.

V Hetkeolukorra analüüs

Tugevused:

 • Olemas võrkpalliga kokkupuutunud ja sellest huvituvad inimesed, entusiastid.

 • Neil inimestel erinevad oskused, mida võimalik kasutada MTÜ heaks.

 • Maakonnas on spordihoonete näol olemas võimalused laiapõhjalise harrastajaskonna tekitamiseks.

 • Maakonna tõmbekeskuste koolides on lapsi piisavalt ka võrkpalli treening-gruppide jaoks.

Nõrkused:

 • Linnas konkureerivad pallimängualad korvpalli ja jalgpalli näol.

 • Sponsorraha vähesus.

 • Mittetulundusühingul pole piisavalt vahendeid, et palgata tegevuste korraldajaid, treenereid laste-, noorte-, võistlus- ja harrastusvõrkpalli treening-gruppide avamiseks.

 • Maakonna valdadel puudub rahaline võimekus võrkpalli treening-gruppide toetamiseks.

Võimalused

 • Võrkpalliga tegeleda soovivate laste ja täiskasvanute hulk kasvab.

 • Kaasata uusi paiku võrkpalliga seonduvalt.

 • Jätkata võrkpallitraditsioone Lääne-Virumaal.

 • Kaasata tegevusse võrkpallielu edendamisest huvitatud maakondlikke spordikoole ja –klubisid ning spordiorganisatsioone.

Ohud:

 • Klubiga tegelevate inimeste entusiasm võib raugeda.

 • Toetajad loobuvad toetusest.

 • Treenereid raske leida.

 • Rakvere taustaga võistlussportlaste arvu vähenemine.

 • Maksukeskkond on ebaselge ja võib muutuda ebasoodsamaks.

 • Analoogse tegevuse kogemuse vähesus.

VI Eesmärgid

 • Võrkpalli kui spordiala edendamine ja sportlike eluviiside propageerimine Lääne-Virumaal läbi treening-gruppide loomise erinevates Lääne-Viru asulates nii lastele, noortele, harrastussportlastele.

 • Lääne-Virumaa võrkpalli treenerite koolitamine ning täiendõppe läbiviimine;

 • Võrkpalli kohtunike, piirikohtunike ja lauakohtunike väljaõpetamine ja täiendkoolituse läbiviimine nii maakondlike kui ka üleriigiliste võrkpallivõistluste jaoks

 • Laste-, noorte-, võistlus- ja harrastussportlastele võistlussarjade loomine ja/või taastamine ning nendes osalemine;

 • Laste-, noorte-, võistlus- ja harrastussportlaste treeningtingimuste loomine, sportlaste toetamine spordivahenditega ning abistamine kulude katmisel.

 • Rannavolle edendamine, võistluste korraldamine erinevate tasemetega võrkpalluritele.

VII Tegevusplaan

Peamised tegevused võrkpalli ja võrkpallurite arendamiseks on:

– treeneritele treeningtöö täiendkoolituste organiseerimine;

– metoodiliste juhendmaterjalide koostamine ja levitamine;

– maakonna võrkpalli meistrivõistluste taas ellukutsumine ja võistluste järjepidev korraldamine;

– erineva tasemega (lapsed, noored, harrastus, võistlus jne) võrkpalli võistlustel organiseerimine ja toetamine;

– erineva tasemega sportlastele vastavalt nende tasemele treeningtingimuste loomine, spordi-laagrite korraldamine, sportlaste toetamine;

– maakonna võrkpalli kohtunikele, piirikohtunikele ja lauakohtunikele täiendkoolituse korraldamine, uutele kohtunikele väljaõppe korraldamine;

– erinevatele huvi- ja vanusegruppide võrkpalluritele võistluste, seminaride, koolituste jm läbiviimine ja osalemine teiste spordiorganisatsioonide poolt korraldatud üritustel.

– laste-, noorte-, võistlus- ja harrastussportlastele mõeldud uute võrkpalli treening-gruppide avamisele kaasaaitamine ning nende edaspidine toetamine, sh võrkpalli tutvustavate ürituste ning võistluste korraldamine.

-Spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil tasuliste ürituste läbiviimine, spordivahendite ja -pinna väljarentimine.

VIII Finantseerimine

Arengukava elluviimine finantseeritakse järgmistest vahenditest:

 • Liikmemaksud

 • Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetused ja toetused

 • Sponsorlus

 • MTÜ majandustegevus

 • Sihtkapitalid ja -asutused

 • Eraldised kohaliku omavalitsuse eelarvest

 • Eraldised Eesti Võrkpalli Föderatsioonilt

Sponsorid www.liliina.ee SMK Katariina KelderBMF R?gavere Mois Agurtr?kk Tallinna ?likool http://www.revalsport.ee/ http://www.if.ee Rakvere Loomekliinik http://www.hagar.ee/ Oma Prsas
MTÜ Rakvere Võrkpalliklubi
www.vkrakvere.ee
info@vkrakvere.ee
Tel. +372 5117900
Laada 20, Rakvere linn,
Lääne-Viru maakond, 44310